Regulament de acordare a Burselor de Studiu Private Kaufland, ediția 2019

1. Organizator

KAUFLAND ROMÂNIA S.C.S., cu sediul social în Bucureşti, str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, sector 2, înregistrată la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/17052/2003, cod unic de înregistrare RO 15991149, denumită în continuare „Kaufland”.

Kaufland doreşte să implementeze un program de burse private în beneficiul studenţilor, masteranzilor din instituţii de învăţământ superior cu profil economic, tehnic sau socio-uman acreditate din străinătate (denumit în continuare „Program”);

Prin intermediul prezentului Program, Kaufland acordă Beneficiarilor o bursă privată (denumită în continuare „Bursa”), în condiţiile Legii nr. 376/2004 privind bursele private şi ale Instrucţiunilor de aplicare ale acesteia, precum și în condițiile prezentului Regulament.

Programul „BURSE DE STUDIU PRIVATE KAUFLAND" propune acordarea unui număr de 4 burse private destinate studenţilor și masteranzilor care îşi propun aprofundarea experienţei academice în spaţiul germanofon. Astfel ne dorim să susţinem şi să recunoaştem talentul şi potenţialul tinerei generaţii.

Etapele Programului constau în:

 1. Proces de aplicare online: 15 iulie 2019 – 31 iulie 2019
 2. Interviu: 06 august 2019 – 12 august 2019
 3. Rezultate: 19 august 2019

Beneficiarii burselor private vor fi selectaţi pe baza unui formular de aplicare şi a unui interviu care va avea loc online/fizic.

Aplicanții în cadrul Programului „BURSE DE STUDIU PRIVATE KAUFLAND" trebuie să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

2. Cuantumul bursei și durata de acordare

Cuantumul Bursei acordate de către Kaufland va fi în valoare de 650 euro/lunar, pe durata semestrelor de studiu (10 luni calendaristice), începând cu luna octombrie 2019; în total 6.500 Euro.

3. Condiții de eligibilitate

 • Pentru a beneficia de bursa privată acordată în cadrul acestui Program, Beneficiarul trebuie să nu fi primit o astfel de bursă în trecut de la Kaufland;
 • Beneficiarul studiază la o instituţie de învăţământ superior acreditată cu profil economic, tehnic sau socio-uman din spațiul germanofon (Germania, Austria, Elveţia), în ciclul licență (începând cu semestrul 3) și master;
 • Beneficiarii au domiciliul stabil în România;
 • Beneficiarii sunt vorbitori de limbă română și germană la nivel avansat;
 • Activități academice (media generală a anului precedent minim 6,50 din 10, sau o medie echivalentă în raport de sistemul de notare utilizat de instituția de învățământ superior în care este încadrat candidatul) şi activităţi extracurriculare deosebite (implicare în organizaţii studenţeşti, proiecte non-guvernamentale ş.a.m.d.).

Bursa privată nu va fi acordată angajaților KAUFLAND ROMÂNIA SCS, și nici rudelor sau afinilor până la gradul IV-lea inclusiv ai reprezentanților legali ai societății. În cazul în care verificările făcute vor dovedi că acest lucru nu a fost respectat, bursa de studiu se va anula.

4. Proces de aplicare

Etapa 1

 1. Procesul de aplicare se va organiza în perioada 15 iulie 2019 până în data de 31 iulie 2019.
 2. Înscrierile pentru acest Program se vor face online prin accesarea link-ului https://bursekaufland.ejobs.ro, în perioada 15 iulie 2019 – 31 iulie 2019. Vor fi luate în considerare doar aplicațiile complete și trimise prin intermediul link-ului dedicat Programului.
 3. Aplicanții care doresc să participe la acest proces de selecție trebuie să îndeplinească toate condiţiile menţionate la punctul 3, în prezentul regulament şi să completeze online aplicaţia de înscriere.
 4. Aplicaţia de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:
 • Chestionarul online completat.

Etapa 2

Aplicanților care vor trece de prima etapă de selecție prin completarea chestionarul online, li se vor solicita următoarele documente:

 • CV (română);
 • Document care atestă statutul de student sau masterand la o universitate din spațiul germanofon (Germania, Austria, Elveţia);
 • Foaia matricolă (instituţie de învăţământ superior acreditată din România sau Germania, Austria, Elveţia)*;
 • O fotografie;
 • Cel puțin o recomandare din partea unui profesor universitar (România şi/sau Germania, Austria, Elveţia) – opțional;
 • Diplomă care să ateste nivelul limbii germane (opțional).

* Dacă există dovada statutului de student în spațiul germanofon, iar anul universitar anterior a fost finalizat în România, se poate transmite foaia matricolă din România.

5. Procedura de selecție

Vor fi analizate numai aplicațiile persoanelor care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate și care au transmis prin intermediul aplicației chestionarul online completat.

În urma analizării aplicaţiilor transmise, vor fi selectaţi mai mulţi candidaţi. Kaufland va contacta numai candidații selectați, aceștia urmând să fie invitaţi să participe la un interviu. Interviul se va desfăşura online sau la o adresă comunicată de Kaufland şi va consta într-o discuţie liberă atât în limba română, cât şi în limba germană.

În urma interviului, li se vor solicita documentele menționate la art. 4 pct. 5 și ulterior Kaufland va desemna Beneficiarii burselor acordate conform prezentului Regulament. Lista bursierilor Kaufland se va comunica pe data de 19 august 2019 pe site-ul Kaufland, https://cariere.kaufland.ro.

Contractul de bursă privată se va semna de către Beneficiar în termen de 20 zile lucrătoare de la data publicării listei cu rezultate. Beneficiarii vor furniza societăţii Kaufland documente care să ateste deschiderea unui cont bancar pe numele beneficiarului bursei, pentru virarea lunară a contravalorii bursei.

6. Obligațiile părților

Beneficiarul se obligă:

i. să urmeze programul de studii pe toată perioada de desfăşurare a acestuia, fără întreruperi sau absenţe nemotivate;
ii.    să prezinte Kaufland la sfârşitul fiecărui semestru foaia matricolă care atestă faptul că a promovat toate examenele şi colocviile de evaluare din cursul anului universitar 2019/2020;
iii.    să nu facă nimic de natură de a aduce atingere imaginii, numelui, mărcilor sau intereselor Kaufland, sub sancţiunea de daune;
iv.    să aducă la cunoştinţa Kaufland în cel mai scurt timp, în scris, obţinerea de venituri din alte surse (contract de muncă, contract de colaborare sau alte burse private).
v.    pe perioada acordării bursei să nu se angajeze sau să nu colaboreze cu orice altă societate concurentă Kaufland.
vi.    să finalizeze cursurile pentru care se acordă bursa prin obținerea diplomei de licență/master în maximum 2 ani, fiind obligat ca la terminarea acestor studii să încheie un contract individual de muncă cu Kaufland și să lucreze pentru o perioadă de 2 ani în cadrul societății pe un post corespunzator pregătirii sale.

Kaufland se obligă:

i.    să asigure finanţarea Bursei acordate, în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament, începând cu luna octombrie, anul 2019;
ii.    să respecte programul de acordare a Bursei conform prezentului Regulament.

7. Suspendarea acordării bursei

Acordarea Bursei poate fi suspendată de către Kaufland în următoarele cazuri:

i.    în cazul în care, din diferite motive, Beneficiarul trebuie să-şi întrerupă studiile;
ii.    în cazul în care bursierul beneficiază de venituri din alte surse (contract de muncă sau contract de colaborare, burse private);
iii.    în cazul în care Beneficiarul nu îndeplineşte obligațiile stabilite în baza prezentului Regulament sau în contractul de acordare a bursei.

8. Protecția datelor cu caracter personal

Kaufland va prelucra datele personale colectate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate şi nu va dezvălui aceste date altor operatori. Prin natura structurii informatice, datele personale vor fi stocate și în Germania.

Procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații și pentru următoarele scopuri:

a) Etapa 1

Datele colectate: Nume, Prenume, Adresa de reședință, Adresa de e-mail, Telefon, Țara de studiu, Cetățenie.

Scopurile procesării: participarea la Programul de acordare a burselor private.

Prin înscrierea la acest Program vă dați acordul expres de colectare a acestor date, în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (GDPR), art 6, alin 1lit. a).

b) Etapa 2

Datele Colectate: Nume și Prenume Complet, Adresa de e-mail, Telefon, CV (română), Document care atestă statutul de student sau masterand la o universitate din spațiul germanofon (Germania, Austria, Elveţia), Foaia matricolă (instituţie de învăţământ superior acreditată din România sau Germania, Austria, Elveţia)*, O fotografie, Cel puțin o recomandare din partea unui profesor universitar (România şi/sau Germania, Austria, Elveţia) – opțional, Diplomă care să ateste nivelul limbii germane (opțional).

Scopurile colectării: Selecția Candidaților

Pentru a putea intra în posesia bursei, Kaufland procesează datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu art.6, alin 1 lit.b) GDPR.

Transmiterea datelor cu caracter personal către alte societăți:

Kaufland utilizează serviciile E-jobs, cu sediul în bd. Dimitrie Pompei nr. 9 - 9A, sector 2, București, în vederea realizării paginii web pe care se face înscrierea. E-jobs are calitate de „Împuternicit” Kaufland și nu vor folosi în scopuri proprii datele dumneavoastră personale.

Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul să solicitați și să primiți o confirmare a faptului că societatea Kaufland prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării, caz în care vă aducem la cunoștință că ne puneți în imposibilitatea de a vă lua în considerare candidatura.

De asemenea, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, caz în care nu mai puteți participa la acest proces de selecție în vederea acordării bursei private Kaufland.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți să trimiteți un e-mail la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro sau o cerere scrisă la adresa: Kaufland România SCS, Bd. Barbu Văcărescu 120-144, sector 2, București, în atenția Departamentului de Protecție a Datelor.

Persoana responsabilă cu protecția datelor din cadrul companiei Kaufland România poate fi contactată prin e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro sau în scris, la adresa: Kaufland România SCS, Bd. Barbu Văcărescu 120-144, sector 2, București, în atenția Departamentului de Protecție a Datelor.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la ANSPDCP accesând site-ul: https://www.dataprotection.ro.

În plus, pentru mai multe detalii puteți să consultați Politica de Confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesând linkul: https://www.kaufland.ro/regulament-privind-protectia-datelor.html.

9. Dispoziții finale

Prezentul Regulament a fost semnat azi, 08 iulie 2019.